top of page

FM-klinikkens forretningsidé: 
Bakgrunn og hensikt

FM-klinikkens forretningsidé er her forklart for potensielle samarbeidspartnere og investorer. De som har lyst til å bidra til realisering av bærekraftige visjoner og mål. Selv om idéen har et stort skaleringspotensiale, merk likevel at det helprivate selskapet ikke har et mål om høy profitt på sine produkter og tjenester. Samtidig vil FM ha fortjeneste som styrker selskapet og investorer som tjener godt på å støtte prosjektet over lang tid ved å kjøpe aksjer og potensielt bidra med sin kompetanse.

Forretningsidéer forklart

Forretningsidéer for FM-klinikken AS (FM: Forskningseffektive muskelskjelettiltak)

I Norge og verden for øvrig blir mange pasienter dessverre ikke tilbudt beste forskningsdokumenterte og mest effektive tiltak for sine helseutfordringer knyttet til muskelskjelett (Norge 2020, internasjonalt 2018, norsk pasientinfo 2020, 2021).

Det er en stor utfordring for brukere og tilbydere av helsetjenester å skille på kvaliteten i tiltak for konservativ forebygging og behandling av muskelskjelettplager. Hva er forskjellen på tiltak med høy kvalitet og de med usikker kvalitet? Svaret finnes både i forskningen og i terapeutens kompetanse.

 

Forskningsmessig ligger svaret i resultatene fra såkalte randomiserte kontrollerte tiltaksstudier (RCT). Om enn, i oppsummert kunnskap fra slike studier, angir forskere kun hvilke tiltak som:

1) Er mest virksomme eller effektive (i forhold til en kontrollgruppe).

2) Har høyeste grad av bevis for sine resultater (dvs. metodisk styrke).

3) Er tryggest i bruk (minst negative effekter / bivirkninger).

4) Er enklest å gjennomføre i praksis (krever lite utstyr / er gjørbart hjemme).

 

Oppsummert kunnskap fra slike studier kan imidlertid bare til en viss grad hjelpe helsepersonell å velge de beste tiltakene for sluttbrukers problem. Utfordringen er at for å få til beste forskningseffektive tiltak i forebygging eller behandling, må den enkelte trener eller terapeut i dag selv velge én tilnærming, fra én RCT-studie, og tilpasse denne éne tiltaksprotokollen til sluttbruker. For det er bare den enkelte studiens tiltakspakke som forskerne faktisk vet at virker. Imidlertid gir ikke nevnte oppsummeringer samlet den informasjonen som trengs for å velge den beste tiltaksprotokollen (jf. punkt 1-4 over). Slik koblet informasjon om beste enkeltstudiers tiltak, er i dag dessverre skjult, både for forskere og helsepersonell. Den manglende avsløringen gir et stort gap mellom beste forskningseffektive tiltaksprotokoller og dagens beste mulige tiltak. Dette problemet skal FM-klinikken bidra til å løse.

Den enkelte terapeut eller treners kompetanse holder også viktige svar for å kunne tilby beste forskningseffektive tiltak. Det vil si, i ens evne til å finne frem til, få tilgang på og vurdere forskningstiltaksstudiene. Videre, å velge beste RCT-forankrede tiltaksprotokoll i tråd med egen evne til praktisk utøvelse. Enn videre, å justere ens RCT-forankrede tiltak i tråd med forskningens og egne kliniske resultater. Alle terapeuter har ulik profil på sin faglige og praktiske styrke. Som forskningsklinisk hjelp skal derfor FM-klinikken tilby et intelligent, dvs. pkt. 1-4 over koplet sammen, oppdatert elektronisk oppslagsverk over beste forskningseffektive muskelskjelettiltak for de vanligste problemene. Dette for både helsetilbydere og brukere. Vi vil kalle e-oppslagsverket e-FM. 

Oppslagsverket e-FM skal kort presentere tekst om hvilke brukere tiltaket passer for (dvs. egenskaper ved bruker, tester/diagnose) og selve tiltaket samt bilder og video.        

Hvert halvår skal e-FMs RCT-forankrede tiltaksprotokoller kvalitetssikres og tilrettelegges av forskningsfysioterapeut K. Vårbakken (KV). Tiltaksprotokollene velges ut fra systematiske kunnskapsoversikter basert på punkt 1-4 over og KVs mangeårige kompetanse fra forskning, utdanning og klinisk praksis (se fanen CV).

«Forskningseffektive muskelskjelettiltak» tilbyr altså selekterte tiltaksprotokoller tilpasset sluttbruker, i tråd med den tiltaksstudien (RCT) som samlet sett viser størst effekt, sterkest bevis og tryggeste resultat for ens forebyggingsproblem eller aktuelle «plage». Se lenker til studier under fanen «Behandling».

Dersom sluttbruker er trygg på sitt forebyggingsproblem eller sin «plage» (les: diagnose), kan den aktuelle tilrettelagte tiltaksprotokollen kjøpes og anvendes direkte. Trengs det ytterligere veiledning eller terapi, kan tiltaket tas med til nærmeste aktuelle trener eller terapeut eller man kan bestille time hos FM-klinikken direkte (se «Bestill time» / «Online booking»).

Er bruker derimot usikker på sitt rådende problem eller plage, tilbyr FM-klinikken personlig tilpasset helsehjelp. Dette i form av en grundig funksjonsvurdering / undersøkelse, enten via video eller fysisk, på norsk eller engelsk, med tilhørende undervisning og veiledning vedrørende aktuelle tiltaksprotokoll. Dette vil lette utvelgelsen og gjennomføringen av tiltak (se «Bestille time»).

 

Sluttbruker er den som vil være sikrest mulig på at de «beste tiltak» man mottar faktisk er de best beviste, mest effektive, tryggeste og enkleste å gjennomføre. Man ønsker enten å holde seg frisk, skadefri, balansert, smidig, sterk og utholdende - lengst mulig - basert på den beste aktuelle forebyggingsstudiens tiltaksprotokoll. Som slik sluttbruker eller helsekunde kan man altså være en frisk enkeltperson, en bedrift, et lag eller en gruppe (se fanen «Forebygging»).

Alternativt ønsker man å bygge opp sin (fysiske, mentale og sosiale) kapasitet for å bedre egen smerte, skade og fysisk aktivitetsfunksjon. Dette basert på den beste aktuelle RCT-forankrede tiltaksprotokollen. Bruker kan altså være en pasient med en ny eller gammel skade, smertetilstand, eller funksjonsproblem (se «Behandling»).

 

Videre kan man være en «profesjonell bruker», dvs. en tilbyder av helsetjenester. F. eks. en enkeltstående helsearbeider, en klinikk eller et helseforetak. Altså en muskelskjelettaktør som ønsker elektronisk tilgang til hyppig oppdaterte RCT-forankrede forskningseffektive tiltaksprotokoller for et bredt utvalg av plager for egne kunder (se fanen «Profesjonell helseaktør»). Disse skal tilbys et abonnement på FMs beslutningsstøttesystem, kalt e-FM, med en fast månedspris.

Et eksempel på et eksisterende tverrfaglig eller legetilpasset beslutningssystem er BMJ Best Practice (fritt tilgjengelig for de med norsk helsepersonellnummer fra Helsebibliotektet / Forsiden / Oppslagsverk / BMJ Best Practice).

Uansett tiltak; skulle man ikke finne sitt aktuelle problem eller plage på listen over Behandling, kan man også be om et tilbud på en gjennomgang av eksisterende oppdaterte forskning på dette.

Telefon

+47-92888498

E-post

Følg

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page